Vedtekter

On 31. juli 2012

(Vedtektene omfatter ialt 14 paragrafer.  Siste vedtatte versjon er datert 09.03.13)

§ 1  Formål
UngHjelp skal være en frivillig organisasjon med formål å hjelper unge i alderen 12 – 23 år som har det vanskelig.

Organisasjonen skal:
– Jobbe for å fremme kunnskaper om psykisk syke unge i samfunnet generelt, og øke bevisstheten rundt psykiske lidelser spesielt.
– Det er et mål å bidra til å bygge et samfunn som forstår unge mennesker med depresjon.
– Bidra med og fremme historier og erfaringer av unge mennesker som er/har vært rammet.
– Forklare problemene som oppstår når man er psykisk syk, og jobbe for å endre samfunnets fordommer mot psykisk syke.
– Jobbe får å øke bevisstheten rundt emnet ved reklame og PR.
– Fungere som et kommunikativt nettsted med en hjemmeside der unge kan lese om andres erfaringer og råd.
– drive en chattetjeneste for ungdom som trenger noen og snakke med

§ 2 Organisatorisk tilknytning

UngHjelp er en frittstående organisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3  Medlemmer og deres rettigheter

Medlemskap i UngHjelp er åpent for alle  barn og ungdom, i tillegg til pårørende og mennesker som vil støtte organisasjonen. Medlemmer har rett til og opplyst av UngHjelp om sin framgang.

§ 4  Stemmerett og valgbarhet

Alle i styret har stemmrett og er valgbare til styremedlem i foreningen.

§ 5  Kontingent

Kontigenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent i sin helhet er betalt.

§ 6  Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for sine faktiske kostnader og utlegg. Forvaltningen av organisasjons eiendeler skal vær betryggende gjennom føring av løpende budsjett og regnskap. Organisasjonen kan ikke oppta gjeld. Nærmere retningslinjer kan utarbeides av styret.

§ 7  Årsmøte

Årsmøtet er er UngHelps høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mars og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjenglig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsregnskap og budsjett for neste år skal behandles på Årsmøtet. Styret fremlegger også her sin årsrapport/melding for behandling, se §8.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan også invitere andre personer til å være tilstedet.

Hvert fremmøtt medlem har rett til å avgi stemme, og stemmegivning kan da ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig truffet med simpelt flertall av stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Endring i organisasjonens vedtekter krever minst 2/3 flertall.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
– Behandle UngHjelp sin årsmelding (framgang o.l)
– Behandle UngHjelp sitt regnskap
– Behandle innkomne forslag
– Fastsette kontingenten
– Vedta UngHjelp sitt budskjett
– Velge: styremedlemmer, valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter kan holdes når styret gjør vedtak om det, eller styrelederen alene. Møteinnkallelse for ekstraordinære årsmøter skal sendes ut med 14 dagers skriftlig varsel.

§ 10  Styret

UngHjelp skal ledes av et styret som fungerer som høyeste myndighet mellom Årsmøtene.

Styret skal:
– Iverksette årsmøtets bestemmelser
– Utdele spesielle oppgaver og instrukser etter behov
– Administrere og føre nødvendig kontroll med UngHjelp sin øknomi

§ 11  Finansiering

Mulige kilder for finansiering av organisasjonens drift er begrenset til å finnes blant følgende alternativer:

- Inntekter fra salg av standarder, andre publikasjoner, beslektede produkter
– Medlemskontigenter
– Bidrag og støtte
– Formidlings oppdrag

§ 12  Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan skje på Årsmøtet, og forslag må være gitt til styremedlemmene en uke før møtet avholdes.

§ 13  Oppløsning

Ved mer enn 2/3 flertall kan et Årsmøte beslutte og oppløse organisasjonen. Frie eiendeler organisasjonen måtte ha skal tilfalle et veldedig formål i tråd med UngHjelps misjon.

§ 14  Ungdomsvakta

Ungdomsvakta er en landsdekkende tjeneste for ungdom mellom 12 opp til 23 år. Betjeningen består av ungdommer mellom 17-24 år med erfaring innen psykisk helse. Ungdomsvakta er et lavterskel tilbud i form av en samtaletjeneste, hvor ungdomsvakter snakker med andre undgommer, utveksler råd, erfaringer, støtter og motiverer. Det skal ikke gis faglige råd, dette innefatter: Diagnosesetting, medisinrelaterte råd o.l. UngHjelp sitt styre skal fastsette et regelverk for tjenesten på årsmøtet våren 2013.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.